Obchodné podmienky GPShlídač.sk

Obchodné spoločnosti Elco spol. s.r.o. so sídlom Petýrkova 1956, 148 00 Praha 4 identifikačné číslo: 45275238 zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 9429 pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.gpshlidac.sk

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Elco spol. sro, so sídlom Petýrkova 1956, 148 00, Praha 4, identifikačné číslo: 45275238, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 9429 (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.gpshlidac.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.gpshlidac.sk(ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").

2.2. Kupujúci berie na vedomie, že podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov je predávajúci povinný spracovať iba presné osobné údaje, ktoré získal v súlade s týmto zákonom. Kupujúci má možnosť chybné údaje sám v rozhraní svojho užívateľského konta opraviť, prípadne požiadať Predávajúceho o ich aktualizáciu. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci preto odporúča uvádzať vždy presné údaje.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúcemu sa dôrazne odporúča zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu, pretože predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto mlčanlivosti zo strany kupujúceho a za prípadné následky.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

 

3.3. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.3.1. objednávanom tovaru (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.3.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.3.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

3.4. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.6. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti voči predávajúcemu.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

 

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: 1 v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Hanusova 1537 / 1b, Praha 4; 1 v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke; 1 bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 581303623/0300, vedený u spoločnosti ČSOB (ďalej len "účet predávajúceho");

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je zo strany Predávajúceho požadované, aby Kupujúci uhradil kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky (čl. 3.5), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.6. Prípadné akcie a zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru.

 

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 53 ods. 8 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník"), nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil spotrebiteľ ich originálny obal, a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 53 ods. 7 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho Hanusova 1537 / 1b, Praha 4.

5.3. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Tovar by mal Kupujúci vrátiť úplne, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu sumu (v súlade s § 458 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

5.4. V lehote pätnástich (15) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru, najmä za účelom zistenia, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.5. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci plnenie poskytnuté kupujúcim kupujúcemu do desiatich (10) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa čl. 5.4 obchodných podmienok, najneskôr však do tridsiatich (30) dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim.

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté. Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.7. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.8. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy spotrebiteľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

 

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak. Kupujúci si zvolí jednu z ponúkaných možností dopravy pri vyplnení objednávky.

6.2. Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3. a) V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. b) Pri prevzatí tovaru od prepravcu odporúčame Kupujúcemu skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky alebo o jej poškodenia je kupujúci oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci prevezme, je Kupujúcemu dôrazne odporúčané popísať stav zásielky do preberacieho protokolu prepravcu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dáva však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

6.4. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY, ZÁRUKA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, poprípade akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tom zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

7.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; nie je takýto postup zo strany Predávajúceho možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jej prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

 

7.4. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

7.5. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci na adrese prevádzky Kupujúceho Hanusova 1537 / 1b, Praha 4. Ďalej tiež na adrese sídla spoločnosti. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.3. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 53a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 8.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a e-mail (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy, na účely vedenia používateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že podľa § 5 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov je predávajúci povinný spracovať iba presné osobné údaje, ktoré získal v súlade s týmto zákonom. Kupujúci má možnosť chybné údaje sám v rozhraní svojho užívateľského konta opraviť, prípadne požiadať Predávajúceho o ich aktualizáciu. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci preto odporúča uvádzať vždy presné údaje.

 

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.4) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2. požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Najmä sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety uznaná za oprávnenú, predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav. Ak nevyhovie predávajúci alebo spracovateľ žiadosti, má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

 

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

 

11. DORUČOVANIE

11.1. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovania. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

12.3. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.4. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie Hanusova 1537 / 1b, Praha 4, adresa elektronickej pošty info@gpshlidac.sk, telefón +420 727 877 618

Pre spracovanie obchodných podmienok Predávajúci využil vzoru spracovaného Asociácie pre elektronickú komerciu (www.apek.cz).

 

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY GPSHLIDAC.SK

 

1. PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY GPSHLIDAC.SK

1.1. Služba GPSHLIDAC.SK(ďalej len "Služba") umožňuje svojim užívateľom (ďalej len "Užívateľ") strážiť pohyb stojaceho vozidla, sledovať vozidlo v reálnom čase, zisťovať polohu a generovať elektronickú knihu jázd.

1.2.Ve vozidle je umiestnená HW jednotka a dáta o jazde a polohe vozidla sú prenášané pomocou GSM na server prevádzkovaný spoločnosťou Elco spol. s.r.o., IČO: 45275238 (ďalej len "Poskytovateľ") a sú ukladané do databázy. V HW jednotke vozidla musí byť umiestnená SIM karta s tarifou podporujúcim prenos dát podľa zakúpeného HW. Táto karta môže byť vo vlastníctve Poskytovateľa, alebo vo vlastníctve Používateľa.

1.3 Prístup k údajom o vozidlách a knihe jázd je umožnený užívateľovi cez webovú aplikáciu pomocou verejnej internetovej siete (ďalej len Rozhranie). Prístup na Rozhranie je chránený osobným heslom užívateľa a takto je zabránené neoprávneným osobám zneužitiu Rozhranie.

1.4. SIM karty dodávané spolu s HW jednotkou (spol. T-Mobil), neumožňujú zisťovanie polohy vozidiel a prenosy údajov mimo územia SR, s výnimkou predplateného Roamingu podľa tarifu spoločnosti T-Mobil. Vo všetkých režimoch určenie polohy a rýchlosti vozidla je využívaný systém GPS., Ktorý umožňuje určenie polohy v rad niekoľkých metrov.

1.5 Rozhranie umožňuje zobraziť jednotlivé jazdy na mapových podkladoch SR a Európy. Práva a licencie pre ďalšie využívanie mapových podkladov nie sú súčasťou Služby.

1.6 .. Ak je SIM karta dodávaná spolu s HW jednotkou je užívateľovi zapožičaná na dobu zaplateného predplatného. Po túto dobu ju užívateľ nesmie vynímať z HW jednotky. Ďalej je zakázané kartu používať na iné účely než ustanovuje PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY GPSHLIDAC.SK. Predovšetkým je zakázané požičiavanie karty čí jej predaj. Zneužitie SIM karty sa považuje za závažné porušenie práv a povinností používateľov, v dôsledku ktorého je poskytovateľ oprávnený SIM kartu okamžite blokovať a poskytovanie služby prerušiť. K prerušeniu služby dôjde aj v prípade, keď sa vyčerpajú predplatené SMS správy alebo dátové balíčky zakúpené užívateľom. V oboch týchto prípadoch bude Užívateľ informovaný e-mailom.

1.7 Prehľad funkcií užívateľského rozhrania je špecifikovaný k jednotlivým HW jednotkám v našom cenníku http://www.gpshlidac.sk/eshop/comparison.

1.8. Pri využití funkcie prehľadu čerpanie pohonných hmôt na základe Vami vložených údajov, závisí presnosť tejto funkcie predovšetkým na korektnosti vkladanie informácií o tankovaní vozidla. Pre správnu funkciu prehľadom potrebné zadávať stav tachometra najmenej 1x mesačne.

1.9. Po celú dobu trvania predplatného u karty dodávané spolu s HW jednotkou nesie užívateľ plnú zodpovednosť za zneužitie SIM karty a je povinný po vyzvaní nahradiť spôsobenú škodu.

 

2. PRÁVA, POVINNOSTI A ZODPOVEDNOSŤ POSKYTOVATEĽA

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť užívateľovi zakúpenú službu, ktorá obnáša aktiváciu a sprístupnenie účtu, sprevádzkovanie dátových prenosov medzi serverom a HW jednotkou.

2.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude vyvíjať primerané úsilie k zachovaniu trvalej dostupnosti služby okrem upgrade servera a údržbe systému kedy je poskytovateľ oprávnený obmedziť poskytovanie služby na nevyhnutnú dobu. Poskytovateľ bude používateľa v predstihu informovať na svojich webových stránkach o tomto stave alebo formou e-mailu.

2.3. Používateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ bude po dobu trvania zmluvného vzťahu spracovávať jeho osobné údaje v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, a k tomuto dáva užívateľ svoj súhlas.

2.4. Bez písomného súhlasu užívateľa nebude poskytovateľ poskytovať údaje o vozidlách tretím osobám, s výnimkou tých, kde túto súčinnosť ukladá zákon. Poskytovateľ nie je zodpovedný za prípadné škody zapríčinené poskytnutím autorizačných údajov užívateľom tretím osobám.

 2.5. Poskytovateľ sa zaväzuje sprístupniť rozhrania služby užívateľovi v prípade kedy je SIM karta súčasťou dodávky po zaplatení kúpnej ceny (rozumie sa po pripísaní finančných prostriedku na bankové konto) bez zbytočných prieťahov a to podľa dĺžky zvoleného tarifu predplatného užívateľom.

2.6. Po vypršaní predplatného, ​​alebo zrušenie služby je užívateľovi umožnený prístup na rozhraní služby ešte po dobu 14 dní, zobrazované sú však len údaje o vozidlách do dátumu vypršania predplatného.

2.7 Pokiaľ bude poskytovanie služby pozastavené z dôvodov nevyrovnaných záväzkov na strane užívateľa, resp. v prípade zneužitia zariadení poskytovateľa, v týchto prípadoch poskytovateľ nie je povinný sprístupniť užívateľovi dáta o prevádzke vozového parku užívateľa za dobu využívania služby.

2.8. V prípade kedy budú vyčerpané predplatené SMS správy užívateľom dôjde k prerušeniu služby.

2.9. Opätovné zapojenie služby poskytovateľom v prípade bodu 2.7. a 2.8. je vykonané po vyrovnaní záväzkov užívateľom, alebo zaplatením kreditu SMS (rozumie sa po pripísaní finančných prostriedku na bankové konto poskytovateľa) a je poskytovateľom spoplatnené čiastkou 500 Sk za každú znova zapojenú jednotku.

Pozastavenie jednotky na neurčitú dobu napr. Z dôvodu opravy je zdarma a podlieha podanie e-mailového požiadavke na takéto odpojenie na info@gpshlidac.sk

2.10. Poskytovateľ nie je zodpovedný za výpadky služby, ktoré vzniknú v dôsledku výpadku internetového spojenia, nedostupnosti / odtienenie GPS / GSM signálu, zámerného poškodenia HW jednotky zo strany užívateľa, tretej osoby alebo, ktorá je spôsobená zásahom vyššej moci. Ďalej poskytovateľ nie je zodpovedný za škody súvisiace s využitím údajov poskytovaných zariadením treťou osobou či s jeho dočasnú nefunkčnosťou.

2.11. Poskytovateľ poskytuje záruku na HW jednotky po dobu 24 mesiacov. S prípadnými reklamáciami je užívateľ oprávnený obracať sa na poskytovateľa.

2.12. Po zakúpení predplatného na ďalšie obdobie je prístup k službe obnovený v rozsahu novo zakúpeného predplatného. Má sa za to, že novo zakúpené predplatné začína plynúť nasledujúcim pracovným dňom po pripísaní finančných prostriedku na bankové konto poskytovateľa.

2.11. Ak nedôjde k predĺženiu / zakúpení predplatného najneskôr ku dňu uplynutia predplatného, ​​má sa za to, že používateľ už nemá o poskytovanú Službu záujem a táto môže byť ukončená.

 2.12. Poskytovateľ zaisťuje, že dáta na serveri budú pre užívateľov archivovaná po dobu 12 mesiacov od ich nákupu (okrem bodu 2.7.), Potom budú dáta odstránená.

 

3. PRÁVA, ZÁVÄZKY A ZODPOVEDNOSŤ UŽÍVATEĽA

3.1. Ak je SIM karta dodávaná spolu s HW jednotkou je užívateľovi zapožičaná na dobu zaplateného predplatného. Po túto dobu je užívateľovi zakázané vynímať kartu z HW jednotky a táto karta nesmie byť použitá na iné účely. Vybratie SIM karty z HW jednotky sa považuje za závažné porušenie práv a povinností a môže viesť aj k strate záruky týkajúce sa HW jednotke.

3.2, Ak je monitorované vozidlo používané treťou osobou, je užívateľ povinný upozorniť túto osobu na túto skutočnosť.

3.3. Užívateľ sa zaväzuje, že nepoužije žiadne zariadenie alebo softvér, ktoré by viedlo k narušeniu funkčnosti služby. Užívateľ sa ďalej zaväzuje, že nevykoná žiaden zásah do nastavenia HW jednotky, nebude sám meniť nastavené parametre, neumožní prístup na rozhraní neoprávneným osobám, nezverejní prístupové údaje na rozhraní ani nebude používať službu tak, aby sa nadmerne zaťažila infraštruktúra služby.

3.4. Prístupové heslo užívateľa si tento zmení neodkladne po prvom prihlásení k rozhraniu služby.

3.5 Aktiváciou Služby súhlasí Užívateľ s PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY GPSHLIDAC.SK, za ktorých sa služba poskytuje.

3.6. Inštalácia je veľmi jednoduchá a vďaka naším návodom je ľahko zvládnuteľná, Užívateľ môžete tiež využiť inštaláciu v našom autorizovanom servise www.fa-tomas.cz v Prahe či využiť akýkoľvek servis Vašej značky automobilu po celej SR. Po montáži je nutné overiť jej kompletnú funkčnosť.

3.7. Užívateľ zodpovedá za následky spôsobené poskytovateľom v rámci plnenia úloh z podnetu užívateľa.

3.8. Užívateľ je povinný bezodkladne informovať poskytovateľa o zmenách všetkých svojich údajov uvedených pri registrácii.

3.9 Používateľ berie na vedomie, že poskytované zariadenie je len pomocné a doplnkové zariadenia k zabezpečovacím prvkom vozidiel, ktoré nemôže zabezpečovacie prvky nahradiť a jeho funkcia je limitovaná množstvom vonkajších okolností neovplyvniteľných poskytovateľom.

3.10. Užívateľ sa zaväzuje uchovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s realizáciou služby, s výnimkou informácií voľne Distribuovateľných.

 

4. Tarify a predplatné osobné karty SMS

4.1. HW jednotke vozidla musí byť umiestnená SIM karta podporujúca prenos dát podľa zakúpeného HW. Táto karta je vo vlastníctve poskytovateľa. Ak je karta vo vlastníctve poskytovateľa je pri voľbe HW jednotky užívateľom zvolený režim prenosu dát a to SMS správou alebo kontinuálnym prenosom a zvolí si zodpovedajúce tarifu podľa vyššie paušálneho poplatku.

4.2. Využívanie Služby sa ďalej riadi obchodnými podmienkami systému GPSHLIDAC.SK

4.3. Rozsah aktuálnej ponuky a cena Služby GPSHLIDAC.SK môže byť podľa potreby meniť alebo rušená. Prípadné cenové zmeny a úpravy sa netýkajú už zakúpeného predplatného.

 

 

Reklamačný poriadok
 

Je k dispozícii na REKLAMAČNÝ PORIADOK.

 

Podmienky Ochrana osobných údajov
 

Sú k dispozícii na PODMIENKY OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 

 

Obchodné podmienky sú platné od 25.5.2018 a ruší platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok.


Obchodné podmienky sú k dispozícii v sídle a prevádzke predávajúceho alebo ako dokument na http://www.gpshlidac.sk/obchodne-podmienky-gpshlidac-sk